červen / 2020

NOVINKY FARNÍ RADY

Dobrý den milí farníci !

Dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím těchto novin alespoň částečně seznamovali s různými akcemi a děním v naší farnosti...
Důvodem pro vydávání těchto novin je snaha o větší, lepší a srozumitelnou komunikaci mezi farníky a jimi zvolenou pastorační radou.

Hlavním cílem je informovat především naše nejstarší spoluobčany, pro které budou tyto informace přehlednější, než kdyby je hledali na internetu, nebo se něco od někoho doslechli.

Od Vás bychom rádi získali Váš názor na tyto nově vznikající zpravodajské noviny. Ten nám můžete sdělit osobně, nebo napsat na malý lísteček, který bude k dispozici na obětním stolku a ten pak vhodit do pokladničkového sloupu.

V případě Vašich kladných reakcí můžeme noviny vydávat v pravidelných intervalech a obohacovat je i o Vaše podněty, názory, výtky či články.


Nyní dovolte pár informací z poslední pastorační rady, která se konala v pondělí 24. 5. 2020.
Většina z Vás již asi ví o zrušení letního tábora pro děti, a pouti do Paršovic (místa posledního odpočinku našeho rodáka P. Rajmunda Pavla Bábíka), kvůli koronaviru COVID-19.
Nová informace je, že se musí zrušit i letošní farní den. Ministerstvo zdravotnictví požaduje dodržování takových hygienických opatření, které nejsme schopni splnit a tím pádem zajistit celou akci. O to více se chceme zaměřit na letošní akci NOC KOSTELŮ, která se uskuteční v pátek 12. 6. 2020.

NOC KOSTELŮ – celý program bude zahájen v 17:30 hod. růžencem ve spojení s prosbami a přímluvami farníků. V 18:00 hod. začne mše svatá, po které bude tichá adorace (cca 15 min.). Pak můžete jít na komentovanou prohlídku zvonů, či nahlédnout do sakristie, farního centra, nebo fary. K tomu nám zahrají Vacenovští muzikanti z kostelní věže a celou akci zakončí P. Jiří Doležel (cca v 20:30 hod.) požehnáním farnosti a celé obci.

BOŽÍ TĚLO – se uskuteční příští neděli 14. 6. slavnostní krojovanou mší svatou v 09:00 hod.
Zde bychom chtěli moc a moc poděkovat lidem, kteří se již mnoho let starají o přípravu a nazdobení oltářů. Tohoto jejich úsilí a obětavosti si moc vážíme a prosíme o jejich přízeň a podporu při chystání oltářů k Božímu Tělu i v budoucích letech.
DĚKUJEME !
Další díky bychom chtěli poslat našim zpěvačkám, zpěvákům, varhanicím, nosičům baldachýnu a korouhví, krojovaným, Vacenovským muzikantům a lidem zabezpečujícím silniční provoz, kteří svojí iniciativou podporují tuto slavnost již mnoho let.

ŽEHNÁNÍ MOTOREK – 14. 6. – mše svatá ve 14:00 hod.

VACENOVICKÁ POUŤ – již tradičně oslavíme svátek Nejsvětějšího Srdce Páně v neděli 21. 6. mší svatou v 10:30 hod.
Srdečně zveme všechny spoluobčany a obzvláště pak krojované.

BRIGÁDA
Po domluvě ekonomické a pastorační rady proběhla ve středu 27.5. od 16:00 hod. brigáda za účelem částečného úklidu ve farní stodole. Výjimečně se sešlo dost statných chlapů, kteří vykonali spoustu práce za málo času, za což jim patří velké díky. Všechen odpad se odvezl na sběrný dvůr a rozešli jsme se s tím, že ještě mnoho práce se při úklidu stodoly musí udělat.
Proto na příští brigádu, kterou Vám zavčasu oznámíme, zveme zbytek chlapů ve farnosti, a Ti co již pamatují víc než jiní, se nemusí bát přijít taky. Můžou nám alespoň poradit či pozametat, nebo nalét po pohárku.

INVESTICE
Nejbližší investiční akce, kterou plánujeme spolu s ekonomickou radou, je pořízení nových koberců do našeho krásně vymalovaného kostela.

Děkujeme za Vaši pozornost !

Za pastorační radu Josef Silák