Svátosti a svátostiny

Křest

je bránou ke svátostem, lidé jsou zbaveni hříchu, znovuzrozeni v děti Boží a nesmazatelným znamením připojeni ke Kristu a včleněni do církve.

Děti   Aby dítě bylo dovoleně pokřtěno je třeba, aby byla opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolické víře. Pakliže tato zcela chybí, křest se odkládá a důvod se oznámí rodičům.

Alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěn v katolické církvi.

Kmotr(a): Musí být pokřtěn(a) v katolické církvi, být biřmován(a) a žít křesťanským životem.

Dospělí   Ke křtu dospělého se vyžaduje,aby projevil svou vůli přijmout křest, aby byl dostatečně poučen o pravdách víry a povinnostech křesťanů a osvědčil se v křesťanském životě během katechumenátu.

Příprava k Svátosti křtu dospělého (katechumenát) trvá nejméně jeden rok. Křest se uděluje o Velikonocích na Bílou sobotu, při večerní vigilii. Kmotr(a) musí být pokřtěn(a) v katolické církvi, být biřmován(a) a žít křesťanským životem.

Biřmování

Svátost biřmování vtiskuje trvalé znamení; jí se pokřtění, kteří pokračují v uvádění do křesťanského života, obohacují darem Ducha Svatého a dokonaleji se spojují s církví. Tato svátost posiluje pokřtěné a ještě více je zavazuje, aby byli slovem i skutkem svědky Kristovými a šířili a obhajovali víru.

Eucharistie

Nejvznešenější svátostí je eucharistie; v ní je sám Ježíš Kristus přítomen, obětován a přijímán jako pokrm; jí církev stále žije a roste. Eucharistická oběť je památka smrti a zmrtvýchvstání Páně; v ní stále trvá oběť kříže; je vrcholem a pramenem křesťanské bohoslužby a života; jí se projevuje a vytváří jednota Božího lidu a dokonává utváření církve, Kristova Těla.

První svaté přijímání dětí   Dítě musí být pokřtěno v katolické církvi. Dítě musí navštěvovat bohoslužby a výuku Náboženství, kde bude k prvnímu svatému přijímání připravováno.

Mše svatá   Největší dar, který jsme jako lidé darovat těm, které milujeme, ať už žijí mezi námi nebo nás již předešli na věčnost – je eucharistická modlitba církve. Jinými slovy – dát za ně sloužit mši svatou. Zapisování úmyslů probíhá 2x ročně a to v týdnu po 1. červnu a 1.prosinci. Prosím o dva úmysly na období z rodiny, aby mohli být úmysly doplňovány i v průběhu těchto období.

Svátost smíření (zpověď)

Ve Svátosti smíření dosahují věřící od Boha odpuštění hříchů a zároveň se smiřují s církví…..

Slouží k odpuštění hříchů těm, kdo byli v katolické církvi pokřtěni, litují svých hříchů, nesetrvávají v situaci, která je nedovolená (např. neplatné manželství) a mají touhu po zlepšení. Svátost smíření se doporučuje přijímat pravidelně, i když každý katolík by se měl vyzpovídat alespoň jednou za rok v postní době a kromě toho vždy, když se těžce proviní. Svátost smíření je užitečná i tehdy, kdy člověk nemá na svědomí těžké hříchy. Svátost smíření je možné přijmout zpravidla před každou mší svatou, popř. na požádání. Tzv. hromadná zpověď se uskutečňuje 2x ročně a to v období před Velikonocemi a Vánocemi.

Manželství

Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost.

Žadatelé o církevní sňatek musí být pokřtěni v katolické církvi a svobodní. Svatba je možná za určitých podmínek i v případě, že jeden ze snoubenců není pokřtěn v katolické církvi, nebo není pokřtěn vůbec. Svátost manželství uzavřená před církví je zároveň platná i před státem. Domluvit termín svatby je vhodné co možná nejdéle před plánovanou svatbou. „Půjčovat“ kostel  k civilnímu sňatku je zcela vyloučené.

Pomazání nemocných

Pomazání nemocných, jímž církev doporučuje…nemocné Pánu trpícímu a oslavenému, aby jim ulehčil a uzdravil, se uděluje mazáním olejem a pronášením slov…

Tato svátost je určena lidem, kteří vážně onemocněli nebo jejichž síly jsou stářím již značně oslabeny. Předpokládá se, že ten, kdo přijímá, se smířil s Bohem ve svátosti pokání. Pokud to není možné, je tato svátost chápána jako mimořádný prostředek ke smíření s Bohem. O svátost pomazání požádá s jeho souhlasem někdo z jeho okolí. Svátost je jim ve vážné nemoci posilou na duchu a mnohdy i na těle. Lze ji přijmout vícekrát za život. Zásadně se uděluje tomu, kdo je živý, ne tam, kde už prokazatelně nastala smrt.

Církevní pohřeb

Církevním pohřbem církev vyprošuje zemřelým duchovní pomoc a prokazuje úctu jejich tělům a zároveň živým dodává útěchu z naděje v Zmrtvýchvstalého Krista.

Kontakt

P. ThLic. Radek Sedlák PhD., farář

Římskokatolická farnost Vacenovice, č.p. 256

tel.: +420 731 252 723