Rok Božího slova

Letošní rok 2020 je rokem BOŽÍHO SLOVA.

A v této době, více než kdy jindy, můžeme říci, že Bible je svátost, kterou si můžeme udělovat sami. Je to živá osoba, je to Ježíš, který se stal Slovem. Bible slouží k tomu, abychom toužili po tom, co slibuje. A Bible dává příslib na nový život. Všechny sliby jsou koncentrovány v listu Římanům kapitola 8 život v Duchu.
Duch dává život, protože jste ospravedlněni Ř 8,10b.
Ti, kdo se dávají vést Duchem Božím, jsou synové Boží Ř 8,14.
To jsou ty přísliby, které se stávají realitou.

V knize Úvod do zbožného života od Františka Saleského se v prvních kapitolách mluví o prostředcích na očišťování duše. Kráčet dál ve zbožném životě znamená dělat potřebné kroky. Jedním z kroků, jako prostředek k očišťování, je modlitba. Můžeme říci činná modlitba, kdy musíme s Pánem spolupracovat. Modlitba očišťuje rozum od nevědomosti, vůli od citů. Probouzí dobré tužby, zháší vášně, osvobozuje od nedokonalosti. Modlitba je jako hasič, který lije vodu na oheň. A zároveň je vodou k zavlažení, aby to, co roste, neslo květy.
Jednou z charakteristik modlitby podle Františka Saleského je modlitba Kristocentrická, to znamená, zaměřená na Ježíše a jeho život podle evangelia. Poklad, který k tomu máme, je Písmo. Jako dárek, dopis psaný pro tebe, jehož obsah je ti neznámý, dokud jej nerozbalíš. Ježíš je naplněním spásy. Je třeba mít na paměti tento Kristocentrismus. Výzvou pro nás je, jak s touto “osobou” Biblí navázat vztah. Je to nevzácnější kniha, je to jeden z nástrojů, jak dojít k poznání Boha. Je třeba ji znát, zvláště evangelia. Protože neznalost písma je neznalostí Krista, říká sv. Jeroným.
Podívejme se na několik klíčů, jak otvírat dveře poznání Božího slova.
Vezmi Písmo do ruky a řekni: „Toto je moje Bible – je jako světlo, je jako baterka.“ Co dělat, aby ta baterka svítila. Je třeba ji rozsvítit – otevřít! Každá napsaná věc slouží k tomu, aby se četla. Kniha Nehemjáš nám v 8. kapitole uvádí krásný příklad, jak číst Boží slovo. Kněz Ezdráš tedy přinesl Zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli. Četli po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli.

BOŽÍ SLOVO SE ČTE A POSLOUCHÁ – čteme nahlas, aby slovo vstoupilo do mysli. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení, neboť Písmo praví: Kdo v něho věří, nebude zahanben Ř 10,10-11. Zvěstuji sám sobě, čtu nahlas a zároveň naslouchám. Vyhradím si k tomu klidné místo, abych si tak vytvořil návyk. Když se stane, že se nemůžeš pomodlit, nahraď modlitbu jiným zbožným úkonem. Modli se stejnou metodou, jak začneš jednou tak a pak jinak, časem se  přestaneš modlit úplně, píše František Saleský.
 
SYSTEMATICKÁ ČETBA: Začni od evangelií. Pro první porozumění textu je důležité se věnovat souvislé a systematické četbě Bible, tj. postupovat po kapitolách, pokaždé si přečíst alespoň jednu kapitolu. Je dobré bibli číst v rámci osobní modlitby. Tato četba napomáhá k tomu, abychom vstoupili do atmosféry, kterou má autor na mysli, a zachytili význam jednotlivých částí. Texty, které tě osloví, podtrhávej. Piš si poznámky, datum, neměj strach bibli opotřebovat. Podívej se na svou bibli. Jak moc ji používáš.

ZOSOBNI SI SVOU BIBLI,
Všechno, co čtu, bylo napsáno také pro mě. To Slovo je živé a je pro mě dnes v této mé situaci. Věřím, že všechny přísliby se týkají mé osoby. Slovo je účinné a mocné. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle je tu nové 2 K 5,17. Za koho se Ježíš obětoval, za mě. Mě se týkají tato slova. Všechno, co je v bibli, se týká mé osoby. A proto jsem, co Bible říká, že jsem, jsem nové stvoření v Kristu, jsem vykoupený, vykoupená, spasený zachráněný. Jak si slovo Boží zosobnit? Dosazuj své jméno všude tam, kde je to možné. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí “(Jaroslave)” a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník“ Iz 54,10. Převáděj slovesa do první osoby jednotného čísla. Aplikuj Boží slovo na konkrétní situace svého života.
 
SLOVU SE VĚŘÍ. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme Žd 11,1. Víra znamená, teď mám. Věřím, že jsem dostal. Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení Ř 1,16. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu Mk 1,15. Víra je věcí srdce, ne hlavy, ne smyslů. Tomášovi Pán řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslaveni, kteří neviděli uvěřili.“ J 20,29.
 
SLOVO SE STUDUJE. Pro Židy je studium zároveň modlitbou.
Čteme v 2 Tim 3,15-17 Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Aby člověk došel moudrosti, musí se učit, studovat. Ježíš vytýká farizeům a zákoníkům: studujete, ale podstata vám uniká. Písma hovoří o Ježíši – studovat znamená také podle poznaného jednat.
 
S BOŽÍM SLOVEM SE MODLÍ
Používej Boží slovo ve své modlitbě, proměňuj v modlitbu to, co čteš.
Celý náš život je modlitba Nejen modlím se cestou do práce, ve volné chvíli. Ale moje osobní modlitba to znamená dát Pánu svůj čas. Je pěkné, když máš s sebou kapesní bibli, jak říká papež František. Aby bylo Boží slovo účinné v celé své síle, je zapotřebí postavit se do Pánovy přítomnosti s vědomím, že On je zde s námi se mnou. Bible je osoba, která mě uvádí do vztahu a společenství s Bohem, s Duchem svatým. Obzvlášť v modlitbě Bůh jedná a „hýbe se“. K četbě Božího slova je nezbytné vzývat Ducha svatého, protože je jeho hlavním autorem: „Duchu svatý, ty, jenž jsi vnuknul tato svatá slova, dej, ať ve mně působí, co znamenají.“ Když Bůh mluví skrze svoje slovo, čeká nějakou odpověď. Modlitba je dialog mezi Bohem, který na sebe bere iniciativu a člověkem který mu odpovídá. Přemítat, rozjímat o přečteném, probudit city, jít za tím, co se mi nejvíce líbí. Pocity proměnit v konkrétní rozhodnutí a děkovat za to.
 
SLOVO SE UČÍ NAZPAMĚŤ
Opakovat si Boží slovo a učit se ho nazpaměť. Když si budeme slovo Boží opakovat, tak do nás vstoupí, zakoření v našem nitru, vštěpí se nám do paměti, může nám pak být k dispozici pokaždé, když ho budeme potřebovat. Opakování je jedním z přikázání, které Bůh dává Izraeli: „Shema Israel… slyš Izraeli… A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, tato přikázání, která ti dnes dávám, budeš si je opakovat, půjdeš-li cestou, když budeš uléhat nebo vstávat Dt 6,6-8.
 
SLOVO SE UVÁDÍ DO PRAXE, SLOVO SE PLNÍ
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále Mt 7,24. Semínko Slova musí vyklíčit v konkrétní situaci našeho života. Když jsem si Slovo zapamatoval, prohlašuji je do konkrétní situace. Když potřebuji pomoc, tak prohlašuji: Jestliže tedy vy, ač jste zlí umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kteří ho prosí! Mt 7,11. Boží slovo má velkou moc, je tvůrčí. Moje slovo má také moc. To, co říkám, má velkou váhu. Proto mluvme dobře o sobě, ne, že nemohu, nezvládnu, nedokážu. Mluvme dobře o sobě i o druhých.

BEZ MODLITBY NEEXISTUJE DUCHOVNÍ ŽIVOT
Kdy jindy je čas na modlitbu než právě v těchto dnech.
Modlitba znamená naslouchat Pánu, který promlouvá, a odpovídat mu.